ss

 1. 安装 ShadowsocksR
 2. 更新 ShadowsocksR
 3. 卸载 ShadowsocksR
 4. 安装 libsodium(chacha20)
  ————————————
 5. 查看 账号信息
 6. 显示 连接信息
 7. 设置 用户配置
 8. 手动 修改配置
 9. 切换 端口模式
  ————————————
 10. 启动 ShadowsocksR
 11. 停止 ShadowsocksR
 12. 重启 ShadowsocksR
 13. 查看 ShadowsocksR 日志
  ————————————
 14. 其他功能(锐速、BBR)
 15. 升级脚本 当前状态: 已安装 并 已启动
  当前模式: 单端口
wget -N --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/Stodgers/ss-clone/master/ssr.sh && chmod +x ssr.sh && bash ssr.sh